news Published on September 29, 2021

Happy Translator’s Day! (September 30th)

On September 30th, we celebrate the International Translator’s Day. This day is dedicated to Saint Jerome, the first known Bible translator who, between 390 and 405, made the "Vulgate", a Bible translation into everyday Latin and largely based on original Hebrew sources. When you consider that there are more than 6,000 languages spoken worldwide, you will understand that without the translators the world would be very different.

Translation agency ALIANÇA TRADUÇÕES has a close team of motivated and experienced internal and external translators. So it is time to give our translators and all other professional translators the recognition they deserve and put them in the spotlight on the day named after them.

It is good to think about why we actually celebrate the "Translator’s Day", the "Teacher’s Day" or the "Engineer’s Day". The "International Teacher’s Day" was created by UNESCO and is a tribute to these individuals, who are preparing the next generation to serve society. The "Engineer’s Day" focuses mainly on engineers, who add value to society and thus raise awareness of their work. In a nutshell, these are days when we thank the professionals we have around us for making our daily lives easier.

Many people think that translation has become a purely automatic process and that all you have to do is press a button and that’s it. They believe that the technological advancement of translation memories and machine translation has made the human factor obsolete. You couldn’t be further from it. While modern technology is a useful tool, it must be applied by skilled professionals.

These innovative concepts have been developed to make the complex work and repetitive operations easier, allowing translators to effortlessly switch between languages and focus even more on quality. As a result, the text is not a one-to-one translation, but independently readable and a good representation of the original.

In addition, these tools require specific training, constant updating and significant investment. It is not a magic trick but a passion-driven pursuit of perfection and refinement.

The role of translators and interpreters in the globalized world is becoming increasingly important, not only in business but also, for example, in the field of education or entertainment. Borders are disappearing and the Internet plays an important role in this.

However, the language barriers remain unchanged and need to be overcome more than ever. Of course it is not enough to press the 'enter' key on your keyboard. Translation is more than looking for synonyms, it is about conveying culture and knowledge, exchanging ideas in an understandable and accessible way. The world can be united partly through the eyes, ears, understanding and knowledge of translators and interpreters.

Have you ever considered that world leaders who meet behind closed doors are accompanied only by their translators and inevitably put their trust in the hands of these professionals?

Contragulations to all of you!

Have a great day!

_________________________


Op 30 september vieren we de Internationale Dag van de Vertaler. Deze dag is gewijd aan de heilige Sint Hiëronymus, kerkvader en eerste bekende bijbelvertaler welke tussen 390 en 405 de "Vulgaat" maakte, een Bijbelvertaling in alledaags Latijn en grotendeels gebaseerd op oorspronkelijke Hebreeuwse bronnen. Als je bedenkt dat er wereldwijd meer dan 6.000 talen gesproken worden, zul je begrijpen dat zonder vertalers de wereld er heel anders zou uitzien.

Vertaalbureau ALIANÇA TRADUÇÕES beschikt over een hecht team van gemotiveerde en ervaren interne en externe vertalers. Hoog tijd dus om onze en alle andere professionele vertalers de erkenning te geven die ze verdienen en ze, op de dag die naar hen vernoemd is, in het zonnetje te zetten.

Het is misschien goed om eens na te denken waarom we eigenlijk de "Dag van de Vertaler", "Dag van de Leraar" of "Dag van de Ingenieur" vieren. De "Internationale Dag van de Leraar" is in het leven geroepen door UNESCO en heeft betrekking op het eerbetoon aan deze personen, die de volgende generatie klaarstomen om de samenleving te dienen. De "Dag van de Ingenieur" richt zich voornamelijk op ingenieurs, welke waarde toevoegen aan de maatschappij en zodoende meer bekendheid geven aan hun werk. In een notedop, het zijn dagen waarop we de professionals die we om ons heen hebben bedanken omdat ze ons dagelijkse leven vergemakkelijken.

Veel mensen denken dat vertalen een puur automatisch proces is geworden en dat je alleen maar op een knop hoeft te drukken en klaar is Kees. Ze denken dat de technologische vooruitgang van vertaalgeheugens en machinevertalingen de menselijke factor overbodig heeft gemaakt. Je kunt er niet verder naast zitten. De moderne technologie is weliswaar een nuttig hulpmiddel maar het moet wel door vakbekwame professionals worden toegepast.

Deze innovatieve concepten zijn ontwikkeld om het ingewikkelde werk en de repetitieve handelingen te vergemakkelijken, zodat vertalers moeiteloos kunnen schakelen tussen talen en zich nog meer kunnen concentreren op kwaliteit. Hierdoor is de tekst geen een-op-een vertaling, maar zelfstandig leesbaar en een goede weergave van het origineel.

Bovendien vereisen deze tools specifieke training, constante update en aanzienlijke investeringen. Het is geen hokus pokus maar een door passie gedreven streven naar perfectie en verfijning.

De rol van vertalers en tolken in de geglobaliseerde wereld wordt van steeds groter belang, niet alleen bij het zakendoen maar ook bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs of amusement. Grenzen vallen weg en het internet speelt daar een belangrijke rol in.

De taalbarrières blijven echter ongewijzigd en moeten meer dan ooit worden overwonnen. Uiteraard is het hiervoor niet voldoende om de 'enter'-toets op je toetsenbord in te drukken. Vertalen is meer dan het zoeken naar synoniemen, het gaat om het overbrengen van cultuur en kennis, het uitwisselen van ideeën op een begrijpelijke en toegankelijke manier. Mede door de ogen, oren, begrip en kennis van vertalers en tolken kan de wereld verenigd worden.

Heb je er al eens bij stil gestaan dat wereldleiders die achter gesloten deuren samenkomen slechts vergezeld worden door hun vertalers en hun vertrouwen onvermijdelijk in de handen van deze professionals leggen?

30 september 2021, maak er een mooie dag van!


Aliança Traduções is a member of Dutcham - The Dutch Chamber of Commerce in Brazil.
For more information about the company, click here.